نحوه پذیرش

 

جهت پذیرش در پردیس علم و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فرم ذیل را تکمیل و به آدرس ایمیل پردیس (stp@basu.ac.ir) ارسال نمایید.

 

دریافت کاربرگ پذیرش

فایل ارائه طرح در جلسه دفاع از ایده