فرایند پذیرش

 

جهت پذیرش در مرکز رشد کار برگ زیر را تکمیل و به آدرس ایمیل  roshd@basu.ac.ir  ارسال نمایید.

فرم پذیرش در مرحله پیش رشد و رشد