نمایشگر یک مطلب

مرکز نوآوری تخصصی گیاهان دارویی و گشنیز در مجتمع آموزش عالی نهاوند با همکاری مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا همدان  از اوایل سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز نموده و تفاهم نامه راه اندازی این مرکز مابین دانشگاه بوعلی سینا همدان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعتبار ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲ ریال منعقد گردیده است. 

با راه اندازی این مرکز به عنوان تنها مرکز نوآوری تخصصی گیاهان دارویی در استان همدان قابلیت انجام فعالیتهای نوآورانه و کارافرینانه در زمینه تولید، فرآوری، تجاری سازی و برندسازی مرتبط با گیاهان دارویی در قالب هستهها، تیمهای نوآور و شرکتهای دانش بنیان در سطح منطقهای به وجود خواهد آمد.

 

لینک دریافت گزارش فعالیت مرکز